Algemene Reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden Travel2Transylvania

1. De reisorganisatie

Adres: Ocna de Sus nr. 420, Roemenie
Website: www.travel2transylvania.com
E-mail: info@travel2transylvania.com

2. Reserveren

Boeken van een reis

U boekt een reis door het BOEKINGSFORMULIER (aanwezig op deze website) in te vullen en naar ons te e-mailen of per post op te sturen. U kunt ook reserveren via een van onze contactpersonen of reisagenten in uw regio, die op de CONTACT pagina vermeldt staan. Telefonisch reserveren is ook mogelijk (+31-6-44 347 142), doch dan dienen wij binnen vijf dagen uw schriftelijke bevestiging te ontvangen door middel van het ingevulde boekingsformulier. Op het moment dat u een boeking bevestigt u accepteert deze reisvoorwaarden namens uzelf en eventuele reisgenoten.

 1. Travel2Transylvania is dan verantwoordelijk voor het leveren van de diensten / afspraken die u hebt geboekt terwijl u financieel verantwoordelijk bent voor de boeking. Hiermee aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor de betaling voor alle passagiers in uw boeking
 2. Als u boekt via een reisagent of reisbureau alle communicatie zal via de reisagent of reisbureau plaatsvinden.

Let op: reisagenten of reisbureaus kunnen aanvullende bepalingen en voorwaarden hanteren, die eveneens van toepassing zijn op de reizen die u boekt. Vermeld steeds uw reserveringsnummer wanneer u contact opneemt Travel2Transylvania.

Totstandkoming reisovereenkomst

Schriftelijk, door middel van een volledig ingevuld boekingsformulier. De aanmelding wordt definitief na de schriftelijke bevestiging door Travel2Transylvania. U ontvangt van ons per e-mail een bevestiging, de factuur en een uitleg over onze betaalmethode.

 

4. De betaling

De klant dient binnen twee weken na ontvangst van de boekingsbevestiging en factuur te voldoen:

 • een aanbetaling van 30% van het totaal verschuldigde bedrag per reservering.
 • de op de factuur vermelde administratiekosten.
 • de kosten voor verzekeringen, zoals annuleringsverzekering en reisverzekering.
 • de verschuldigde toeristenbelasting.

Uiterlijk zes weken voor aanvang van de reis – dient het resterende bedrag, zoals vermeld op de boekingsbevestiging betaald worden. Bij niet tijdige betaling kan na sommatie de reisovereenkomst door of namens Travel2Transylvania worden geannuleerd,

Bij aanmelding binnen zes weken voor aanvang van de reis moet terstond het gehele verschuldigde bedrag worden voldaan.

5. Reissom

Wij houden ons het recht voor om de gepubliceerde reissommen te wijzigen, zolang de volledige reissom nog niet is voldaan, indien wijzigingen in de kosten van accommodatie en/of vervoer daartoe aanleiding geven. Zolang de volledige reissom nog niet is voldaan heeft Travel2Transylvania het recht om substantiële wijzigingen in de tarieven door te berekenen.

 1. Travel2Transylvania zal de reiziger hierover tijdig informeren. Indien de reiziger hiermee niet akkoord gaat dient hij/zij dit onmiddellijk schriftelijk te melden; hij annuleert daarmee tevens de reisovereenkomst. Travel2Transylvania zal de annulering eveneens schriftelijk bevestigen en het reeds betaalde deel van de reissom terugbetalen.
 2. Voor zover de veranderingen door de Overheid uitgevaardigde maatregelen betreffen heeft Travel2Transylvania het recht de wijzigingen door te berekenen en kan de reiziger de overeenkomst om die redenen niet annuleren.

6.  Reisbescheiden

U krijgt het boekingsbevestiging, brochures over de geboekte reis en de overige reisinformatie toegezonden, nadat de volledige reissom is voldaan.

Hebt u een “zelfstandige reis zonder gids” of een “fietsvakantie” geboekt, dan worden de overnachtingsvouchers en landkaarten bij aankomst in Roemenië overhandigd.

 7. Verplichtingen

 A. Verplichtingen van de reisorganisatie

 1. Travel2Transylvania is verplicht om de aangeboden activiteit te leveren en naar redelijkheid en billijkheid alles te doen wat in haar vermogen ligt om de verwachtingen die zij in haar website en folders heeft gewekt, waar te maken.
 2. Travel2Transylvania en/of de plaatselijke leiding zal ingeval van bijzondere omstandigheden in redelijkheid al het mogelijke ondernemen om de deelnemer(s) te helpen; de kosten van de technische- of medische hulp komen voor rekening van de reiziger.

B. Verplichtingen van de reiziger

 1. Als reiziger bent u verplicht om de uit de reisovereenkomst voortvloeiende reissom voor alle passagiers in uw boeking tijdig te voldoen.
 2. De persoon die de boeking verricht is volledig verantwoordelijk voor het correct invullen van alle namen in overeenstemming met de paspoorten of identiteitskaarten van de medepassagiers binnen dezelfde reservering.
 3. De persoon die de boeking heeft verricht moet ervoor zorgen dat alle reisgenoten in betreffende boeking volledig op de hoogte worden gehouden van eventuele wijzigingen die zich kunnen voordoen.
 4. De reiziger en/of de deelnemers zijn verplicht zelf te controleren of ten tijde van de aanvang van de activiteit er mogelijk een wijziging is ingevoerd ter zake van de benodigde reisdocumenten dan wel de voorwaarden voor het reizen in de diverse landen.
 5. De reizigers zijn verplicht om de aanwijzingen van Travel2Transylvania respectievelijk de plaatselijke leiding op te volgen. Indien hier niet aan wordt voldaan, waardoor de voortgang van de reis wordt belemmerd of bemoeilijkt, heeft Travel2Transylvania en/of de plaatselijke leiding het recht de deelnemer of deelnemers van verdere deelname aan de activiteit uit te sluiten. In een dergelijk geval bestaat nimmer recht op restitutie van (een deel van) de betaalde reissom.

8.     Aansprakelijkheid

 1. Travel2Transylvania aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van dood, lichamelijk letsel, diefstal, verlies, ongeval, dan wel voor de gevolgen die voortvloeien uit de gezondheidstoestand van een reiziger. De reizigers dienen zich persoonlijk tegen deze risico’s te verzekeren (zie artikel 10).
 2. U dient zelf zorg te dragen voor geldige reisdocumenten, zoals paspoort/identiteitskaart, visa en vaccinatiebewijzen zoals ze door verschillende landen worden vereist. Indien u de reis niet of niet in zijn geheel kunt maken wegens gemis van een document, komen alle daaruit voortvloeiende gevolgen voor eigen rekening.
 3. U dient zich op de hoogte te stellen van de voor de reis benodigde uitrusting en fysieke conditie en te voldoen aan de gestelde criteria. Travel2Transylvania is op geen enkele manier verantwoordelijk indien u vanwege uw fysieke of geestelijke conditie de reis voortijdig moet afbreken.
 4. Travel2Transylvania kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor gevolgen die voortvloeien uit annuleringen, vluchtwijzigingen en/of vertragingen van spoorwegen, bus-, luchtvaart- of veerdienstmaatschappijen.
 5. Overmacht ontheft Travel2Transylvania van al haar verplichtingen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorziene (weers)omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van Travel2Transylvania en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
 6. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade waarvoor aanspraak bestaat op een reisverzekering, welke geacht wordt door de reiziger afgesloten te zijn.
 7. Travel2Transylvania is nooit aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van door de reisorganisatie aan de reiziger ter beschikking gestelde routebeschrijvingen en/of kaarten.
 8. Travel2Transylvania is nooit aansprakelijk voor schade, als die het gevolg is van tekortkomingen van de reiziger zelf.

9. Wijzigingen

A. Wijziging door de reiziger

Gewenste wijzigingen en/of aanpassingen van een activiteit dienen altijd van tevoren te worden overeengekomen. Indien aan de vraag kan worden voldaan zal de verandering schriftelijk door Travel2Transylvania wordt bevestigd.

 1. Aan wijzigingen en/of aanpassingen van een eenmaal geboekte reis zijn, voorover de gewenste verandering (nog) realiseerbaar is, kosten verbonden van 25,00 euro per boeking per persoon.
 2. Indien wijzigingen en/of aanpassingen, om welke reden dan ook, niet meer gerealiseerd kunnen worden is de contractant gehouden de verplichtingen uit de oorspronkelijke overeenkomst na te komen.
 3. Als een deelnemer vrijwillig besluit een reis te verlaten kan hij/zij geen aanspraak maken op restitutie of vergoeding van extra kosten die gemaakt worden i.v.m. met het verlaten van de reis.

B. Wijzigingen door de reisorganisatie

 1. Wijzigingen voor de aanvang van een activiteit
  Het kan voorkomen dat tijdens een reisseizoen door onvoorziene omstandigheden aanpassingen gedaan dienen te worden aan het reisprogramma. Travel2Transylvania zal de reiziger op de hoogte stellen van de veranderingen en in overleg met de reiziger tot een nieuwe reisovereenkomst komen. Indien dit niet mogelijk blijkt, dan heeft de reiziger het recht de reisovereenkomst te annuleren. Alsdan heeft de reiziger, tenzij sprake is van overmacht (artikel 8 sub e), recht op terugbetaling van een deel van de reissom en wel in verhouding tot het in redelijkheid en billijkheid vast te stellen verschil tussen de oorspronkelijke en de nieuwe activiteit.
 2. Wijzigingen tijdens de activiteit
 3. Indien een omstandigheid als onder artikel 8 sub e beschreven zich tijdens het verblijf voordoet, zal door de plaatselijke leiding (al naar gelang de activiteit) ter plaatse naar een passende oplossing gezocht worden. De reiziger kan echter nimmer recht doen gelden op een terugbetaling van (een deel van) de reissom.
 4. Groepsreizen: Mocht het gepubliceerde minimum aantal deelnemers voor een groepsreis niet gehaald worden, dan heeft Travel2Transylvania de mogelijkheid om deze reis schriftelijk of mondeling te annuleren. Ook het uiteindelijk niet verkrijgen van de benodigde vliegtickets, kan leiden tot het annuleren van de reis. Travel2Transylvania verplicht zich dit uiterlijk vier weken voor vertrek aan de deelnemers mee te delen.
 5. e.     De reisbegeleider van Travel2Transylvania of haar lokale agent is gerechtigd van de aangegeven reisroute af te wijken, indien hij dit in het belang acht van de groep. Tevens is hij of zij gerechtigd een deelnemer van verdere deelneming uit te sluiten, als lichamelijke of geestelijke afwijkingen of een onvoldoende conditie/uitrusting van een deelnemer, de voortgang van de reis ernstig belemmeren. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten zijn dan voor de betrokkene, die dan ook geen recht heeft op Restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan. Als een deelnemer vrijwillig besluit een reis te verlaten kan hij/zij geen aanspraak maken op restitutie of vergoeding van extra kosten die gemaakt worden i.v.m. met het verlaten van de reis.

10. Verzekeringen

Travel2Transylvania verzorgt geen verzekeringen.
De reizigers en/of de deelnemers dienen zelf te zorgen voor een reis- en bagageverzekering, een annuleringsverzekering en een verzekering tegen ziektekosten. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het sluiten van de juiste verzekeringsdekking voor de geboekte activiteit.
Indien met de eigen auto wordt gereisd is het hebben van een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering met Internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) verplicht.

11. Annuleringsvoorwaarden Travel2Transylvania

Travel2Transylvania hanteert de volgende annuleringsvoorwaarden. Indien u een annuleringsverzekering heeft en u een geldige reden heeft om de reis te annuleren dan krijgt u de gemaakte kosten terug van uw verzekering.

Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

Annuleringen

Indien door de klant een overeenkomst wordt geannuleerd, dan is de klant de volgende betaling verschuldigd:

 • tot 6 weken voor aanvang van de reis: het aanbetalingsbedrag, met een minimum van euro 100,00 pp.
 • van 42 tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom
 • bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 10e dag voor vertrek: 75% van de reissom.
 • bij annulering vanaf de 10e dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: de volledige reissom.
 • minder dan 6 weken voor aanvang van de reis: het totaal in rekening gebrachte bedrag

Als annuleringsdatum geldt de (werk)dag waarop Travel2Transylvania de melding ontvangt, mits de melding voor 18.00 uur wordt gedaan. Anders geldt de eerstvolgende werkdag. In die gevallen waarin het reizen tijdens het arrangement ernstige moeilijkheden of gevaar kan opleveren voor de reiziger als gevolg van natuurlijke of door de mens veroorzaakte omstandigheden (zoals overstromingen, aardbevingen, nucleaire besmetting, stakingen, (dreiging van) gewelddadige conflicten), zullen de hierboven genoemde annuleringskosten verlaagd worden tot het bedrag van de aanbetaling.

12.Last minute

Boekt u binnen twee weken voor vertrek dan brengen wij u EUR 25,00 last minute kosten in rekening. Uw aanvraag wordt met spoed behandeld en uw reispakket en reisbescheiden aangetekend verzonden.
Veel groepsreizen met vertrek binnen 6 weken zijn ‘op aanvraag’. Dat wil zeggen: afhankelijk van beschikbaarheid van accommodaties en/of treinen/vluchten.

13.Klachten

 1. Ondanks alle bemoeiingen en zorgen is het toch mogelijk, dat de klant een gerechtvaardigde klacht heeft. De klacht dient, voor zover mogelijk op de plaats van waar de reden tot klacht ontstond, schriftelijk te worden ingediend. Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet de klant de klacht op voorheen omschreven wijze zo spoedig mogelijk bij de reisorganisator in Nederland melden, zodat hij alsnog de gelegenheid krijgt om een passende oplossing te verzorgen. Daarenboven moet een klacht uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de reisorganisator. Heeft de reis in het geheel geen doorgang gevonden, dan geldt een termijn van één maand na de oorspronkelijke vertrekdatum. Klachten worden niet in behandeling genomen, indien de klachten niet tijdig ter plaatse aan de reisleiding zijn gemeld, tenzij de klant ter zake redelijkerwijs geen verwijt treft.
 2. Indien de klant klachten heeft over de door de reisorganisator gemaakte reservering en verleende diensten dan kan deze tot één maand na vertrekdatum schriftelijk een gemotiveerde klacht indienen bij de reisorganisator.

14.Geschillen

 1. Op alle geschillen tussen reisorganisator en klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  Indien één of meerdere bepalingen nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
 2. Geschillen tussen reisorganisator en klant worden bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van reisorganisator. De klant heeft het recht om binnen een maand nadat de reisorganisator zich op dit artikellid heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.